เกี่ยวกับผู้พัฒนา Web site

ชื่อ ดร.ภาสกร เรืองรอง
ต่ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
การศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท โสตทัศน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การฝึกอบร Linux Internet Server Nectec
Unix System admin Nectec
CGI Common Gateway Interface Nectec
Solaris 8 System Admin Intro
ประสบการณ์  
พ.ศ.2539 - 2541 อาจารย์
System admin
Internet Coordinator
ศูนย์บริหารเครือข่ายอินเทอร์เนต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
พ.ศ. 2542 - 2544 นักเทคโนโลยีการศึกษา
System admin
Webmaster
Web programming
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[กลับสู่หน้าหลัก]