USERNAME:

PASSWORD:
Home Button 1 Button 2 Button 3 Button 4 Button 5


สนับสนุน ThaiWBI กรุณาคลิ๊กเพื่อสั่งซื้อสินค้า
 
Web Based Instruction
   
A001 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยโปรแกรม Scratch
A001 การเข้ารหัสและถอดรหัส QR Code
A001 การสร้าง Digital Content อย่างง่ายโดยโปรแกรม VoiceThread
A001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
A002 Web Site Design
A003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
A004 การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
A005 อินเทอร์เนตเบื้องต้น
A006 การใช้บริการ WWW
A007 การพัฒนา Homepage
โดยภาษา HTML
A008 การพัฒนา Homepage
โดย Netscape composer
A009 การใช้ Ws Ftp
Up-Load ข้อมูล
A010 การใช้ Eudora รับส่ง E-mail
A011 Telnet และ Unix เบื้องต้น
A012 Unix เบื้องต้น
A013 การติดตั้ง Linux
เป็น Internet Server
A014 ฐานข้อมูล MySQL Unix
A015 PHP Programing
A016 Perl Programing
A017 ASP Programing
A018 การประมวลผลข้อมูล
สถิติโดย Spss for Windows
A019 การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย Authorware
A020 FrontPage2000
A022 Dreamweaver MX
A027 PHP & MySQL
Database On Web
A021 Dreamweaver 4
Multimedia Version
A022 Dreamweaver 4
A024 การพัฒนาฐานข้อมูล
โดย MS Access
A024 การใช้ E-mail hotmail
A025 การเชื่อมต่ออินเทอร์เนต
A026 Web Conferencing
Pre-Entrance
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์
ภาษาไทย
   

Games

ThaiWBI ไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศมานำรูปมาฝาก ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก
Webmaster

      ThaiWBI มุ่งพัฒนาระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ในรูปแบบ E-Learning โดยใช้ Web based instruction เป็นเครื่องมือ (Tool) หรือเรียกกันว่า WBI ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นลักษณะ Virtual Classroom กลุ่มเป้าหมายของ ThaiWBI คือ นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบัน เพื่อการเรียนการสอน ผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Internet และ ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมทั่วไป     ก่อนที่จะศึกษาบทเรียนใน Web site แห่งนี้จำเป็นต้องทำตาม ข้อตกลงดังต่อไปนี้


แนะนำหนังสือและ Fanpage

A016 Fanpage สำหรับ การพัฒบทเรียนบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ต หรือการพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC
A016 หนังสือ การพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC เป็นคู่มือ เอกสารอ้างอิงด้านงานวิจัยและด้านการศึกษา มีจำหน่ายที่ ร้านหนังสือซีเอ็ด และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั่วประเทศ

คลิกเพื่อขยายดูภาพจริง


 

ระบบฐานข้อมูล

            ระบบฐานข้อมูลผู้เรียนที่เข้ามาทำการศึกษาใน Thaiwbi.com

A016 ค้นหา ชื่อผู้เรียนหรือรหัส         

A016 ค้นหาจากหลักสูตร

A016 ค้นหาผู้เรียนทั้งหมด  


การสร้างแบบทดสอบ

          ส่วนนี้ จัดทำเพื่อสนับสนุนท่านที่สนใจสร้างแบบทดสอบ เพื่อประกอบการจัดทำ Web-Based Instruction โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใดๆเกี่ยวกับ Programing ทั้งสิ้น ...

การสร้างแบบทดสอบโดย Dreamweaver Course Builder สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษา HTML และการเขียน CGI
การสร้างแบบทดสอบ โดยภาษา ASP 1 สำหรับมือใหม่หัดเขียน CGI
การสร้างแบบทดสอบ โดยภาษา ASP 2 เป็นแบบทดสอบที่สามารถเก็บคะแนนลง ฐานข้อมูล Access
การสร้างแบบทดสอบ โดยภาษา ASP 3 เป็นแบบ Form ทดสอบที่แตกต่าง และสามารถเก็บคะแนนลงฐานข้อมูล Access ได้ด้วย
การสร้างแบบทดสอบ โดยภาษา PHP 1 สามารถตรวจคำตอบถูกผิดได้ สำหรับมือใหม่
การสร้างแบบทดสอบ โดยภาษา PHP 2 สามารถแสดงวันเวลา คำนวนคะแนน ได้
การสร้างแบบทดสอบ โดยภาษา PHP 3 สามารถเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล Mysql ได้

บทความทางการศึกษา

          ส่วนนี้ จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษา ...

การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning):...............
การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเครือข่ายกับขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเย่:...............
การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD:...............
Web-Based Instruction Strategy: Course Relation การสร้างความสัมพันธ์เนื้อหา โดยการนำความรู้จากแหล่ง URL อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของ Web-Based Instrction
Web-Based Instruction Strategy: Activity Model เคล็ดไม่ลับในการดำเนินการจัดกิจกรรมบน WBI
Commerce => E-Education => E-Learning => Tool => WBI => Virtual Classroom (PowerPoint Version)
E-Commerce การค้าอิเลคโทรนิค
E-Education (การศึกษาอิเลคโทรนิค)
Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับโรงเรียน ข้อมูลสำหรับโรงเรียนที่มีแนวความคิดจะติดตั้งระบบอินเทอร์เนต
WBI กับการสื่อสาร มิติใหม่ของการเรียนการสอน โดยใช้การสื่อสารบนอินเทอร์เนต
e-Education & e-Commerec ความเหมือนที่แตกต่าง...
WBI (Web-Based Instruction) เป็นอย่างไร...
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 1 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แนวทางและความเป็นไปได้..
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มองภาพรวม...
e-Thailand นโยบาย ICT ประเทศไทยแนวทาง...
More ....
Google
WWW http://www.ThaiWBI.com

สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง (ThaiWBI.com)
Copyright (C) 2007, Asst.Prof.Dr.Passkorn Roungrong (ThaiWBI.com) . All rights reserved.
Check counter